Vicestafhouder

Bernard Derveaux

Ik creëerde deze website voor de verkiezingen van juni 2021 waarbij ik werd verkozen tot Vicestafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel (NOAB) voor het gerechtelijk jaar 2021-2022.

Verkiezing van Vicestafhouder

Mijn programma

Met dit programma ging ik naar de verkiezingen in 2021. Om concreet iets te betekenen voor de advocaten, het beroep en de Orde. Zonder de bedoeling van te hervormen om te hervormen of te betuttelen.

Onze balie

Onze Balie telt grote, middelgrote en zelfs virtuele kantoren en veel solisten, confraters al dan niet afkomstig van Brussel of Vlaams Brabant, met lokale, nationale en internationale activiteiten, met Belgen en veel (gewezen) Europeanen, van alle talen. De laatste tien jaar is onze Balie, net zoals de maatschappij, nog meer divers en verscheiden geworden. De NOAB is de grootste Vlaamse Balie (sorry, Antwerpen) en na Amsterdam de grootste Nederlandstalige Balie. Het is een grote kleurrijke groep van meer dan 3400 advocaten.

Waarom ben ik kandidaat?

Twee jaar geleden werd ik lid van de Raad van de Orde, en dit gerechtelijk jaar ook penningmeester. Zo kon ik onze Orde langs binnen ontdekken, observeren en begrijpen. Deze recente ervaring gaf me een overtuigd engagement en heel veel goesting om de NOAB verder in goede banen te leiden als Vicestafhouder.

Het vicestafhouderschap is geen ambt, maar wel een verkozen functie. De Vicestafhouder is de eerste persoon om de Stafhouder met raad en daad bij te staan, maar hij is niet zijn plaatsvervanger.

De Stafhouder en het secretariaat van de NOAB kreunen onder het werk, maar hoewel het er altijd druk is, loopt die organisatie goed. Die werking is zeker voor verbetering en efficiëntiewinsten vatbaar. De NOAB is financieel gezond, dankzij het zuinig beheer van de laatste jaren.

Waarvoor ga ik?

De NOAB moet zich meer bekend maken bij haar leden en haar werking toelichten. Ik krijg veel vragen wat de Stafhouder, de Raad van de Orde en het secretariaat eigenlijk doen. Door elkaar beter te kennen wordt de relatie tussen de individuele advocaat en de NOAB tastbaarder en persoonlijker.

Het moet gezegd dat de huidige Stafhouder veel tijd en energie investeert, meestal achter de schermen, in een goede relatie met de magistratuur. Door die goede contacten lossen we problemen op rond zittingszalen (zie familierechtbank), grote processen (zie Navo site in Evere), komen er goede afspraken over pleidooien op vast uur, aangepaste zittingszalen, juiste mandaten voor advocaten, enz …

De beide Ordes moeten onderzoeken hoe er opnieuw kinderopvang in het gerechtsgebouw kan komen, zowel voor een half uur als langer. Gezin en beroep moeten vlot kunnen samengaan.

Er zijn te veel vragen over de vertrouwelijkheid van de contacten tussen advocaten en discussies over het al dan niet vertrouwelijk karakter van briefwisseling. Die regels moeten nog eens verduidelijkt worden. In Brussel bestaan meer dan 30 verschillen tussen de deontologie van de Franse en de Nederlandse Orde. Dat creëert problemen, zeker in taalgemengde kantoren. Ik wil met onze Franstalige confraters ijveren die problemen weg te werken.

De pandemie heeft grote invloed op onze onderlinge sociale contacten. Ik zal ijveren om de vestiaire en de cafetaria op te frissen en opnieuw de place to be te maken om een dossier te bestuderen en te bespreken, na te praten na pleidooien, of gezellig wat confraters te ontmoeten voor de nieuwste mop of het laatste gerucht enz…
Zodra het kan, moeten er opnieuw ontspannende en informele activiteiten worden georganiseerd.

Advocaten stagiairs hebben de eerste jaren grote kosten voor hun inschrijving, de stagelessen, de baliebijdrage. Daar kunnen we niet veel aan doen. De verplichting tot permanente vorming afschaffen komt toe aan de OVB. De NOAB moet wel zorgen voor lagere kosten voor permanente vorming voor jonge advocaten, zeker als ze die zelf organiseert.
Andere (juridische) beroepen willen graag op het terrein van de advocatuur komen of dezelfde rechten bekomen. We mogen meer op onze strepen staan en ons verzetten tegen een afkalving van de advocatuur.
De laatste jaren stijgt het aantal gevallen van depressie en burn-out aan onze Balie sterker dan elders in Vlaanderen. Naast de OVB-campagne moet de NOAB de signalen van confraters in moeilijkheden opvangen en mee zorgen voor de juiste omkadering en aanpak. De advocaat die zich goed voelt, heeft meer kans op succes.
De pandemie leerde ons ook hoe flexibel en ondernemend we als balie, samenwerkingsverband en individuele advocaat kunnen zijn, hoe we ook op andere manieren konden overleggen en informatie uitwisselen. Ik wil meewerken aan digitale hulpmiddelen: een app waarmee de griffier u verwittigt dat uw zaak zal worden behandeld, een handig plan om de zittingszaal te vinden, … Er zijn zoveel mogelijkheden om ons werk efficiënter te maken.

Wie ben ik?

Mijn leven als advocaat en daarbuiten

Ik ben graag advocaat, maar ben ook nieuwsgierig naar wat buiten mijn beroep gebeurt. Dienstbaarheid aan wie het nodig heeft, een goed concert bijwonen, een gezellig familiediner, een tentoonstelling bezoeken, een leuk restaurantbezoek, … Het leven biedt zoveel.

Bernard Derveaux

“ Een leven als advocaat, dat is veel, maar niet alles”

Advocaat

In 1981 werd ik advocaat stagiair bij Mr. Hugo Van Eecke, de eerste stafhouder van NOAB en later Deken van de Nationale Orde van Advocaten. Ik denk dankbaar aan hem en zijn echtgenote terug.

Vrij snel kon ik aan de slag in een kostengroepering geleid door Mr. Marc de Maleingreau die enkele jaren later tot rechter werd benoemd in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Daardoor kon ik mijn kantoor verder ontwikkelen. Vanaf einde jaren ’80 behandelde ik mijn eerste zaken voor verschillende overheden: de departementen Justitie, Landbouw, Eerste Minister, het Vlaamse Gewest en de gemeente Kortenberg.

Na mijn inschrijving op het tableau was ik van 1986 drie jaar sectiehoofd van het toenmalige BJB Brussel, en was ik twee jaar lid van de stagecommissie bij de NOAB.

In 1991 verhuisde ik mijn kantoor naar Woluwe in een niet georganiseerd samenwerkingsverband met accountants, een belastingadviseur en een bedrijfsrevisor. In 1996 trok ik terug naar centrum Brussel in de associatie Willemart die ik in 2002 verliet om thuis, in Kortenberg, mijn kantoor als solist te vestigen. Zo was ik lid van Balie Leuven tot einde 2013.

In januari 2014 vervoegde ik de maatschap Ks4V (www.ks4v.be), met vijf vennoten en zes medewerkers van uiteenlopende gezindte, afkomst, achtergrond, waar ernstig wordt gewerkt en geregeld eens goed wordt gelachen. In dat jaar werd ik tevens departementsadvocaat van de FOD Financiën.

Tijdens al die jaren heb ik met genoegen samengewerkt met confraters in het binnen- en buitenland, en in het bijzonder deze van de Franse Orde. Ik mocht dossiers behandelen voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Hof van Justitie van de Europese Unie, het Grondwettelijk Hof, het Rekenhof, alle organen van de rechterlijke macht (m.u.v. het Hof van Cassatie), de Raad van State, verschillende administratieve rechtscolleges en overheidsinstanties.

Professionele ervaringen

2021

In juni 2021 werd ik verkozen tot Vicestafhouder van de NOAB. In juli werd ik door de Kamer van Volksvertegenwoordigers aangesteld als plaatsvervangend lid van de Nederlandstalige Benoemingscommissie van het Notariaat.

2020

In 2020 werd ik herkozen als lid van de Raad van de Orde en aangesteld als penningmeester van de NOAB. De minister van Economische Zaken benoemde me tot plaatsvervangend rechtskundig assessor van de Nederlandstalige kamer van de Tuchtcommissie van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (ITAA).

2019

In 2019 werd ik lid van de Raad van de Orde van de NOAB.

2015

In 2015 benoemde de minister van Justitie me bij KB tot extern lid van de Tuchtcommissie voor de gerechtsdeurwaarders.

2007

In 2007 gaf ik aan het OFO (het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid) de gecertificeerde opleiding ‘Termijnen in het recht’. Door de jaren gaf ik meerdere seminaries over burenhinder (vooral in relatie met beplantingen).

1999

2012

Van 1999 tot 2012 gaf ik les aan de AG Insurance School voor verzekeringsagenten en makelaars, een zestal vakken waaronder het fiskaal en sociaal recht, in beide landstalen.

1985

1992

Door toedoen van Mr. Hugo Van Eecke werd ik in 1985 eerst commissaris en vanaf 1992 bestuurder van de VZW CREDOC, het centrum voor rechtsdocumentatie dat de eerste Europese juridische online raadpleegbare databank ontwikkelde, naast andere toepassingen. Ik hield er ook een goede kennis aan over van het notariaat.

Door mijn toenmalige belangstelling voor informatica kon ik meewerken aan de ontwikkeling van Legidossier, één van de eerste boekhoudpakketten voor advocaten, en testte ik ook de Beta-versie van Judit, de (verre) voorloper van Jura. Het waren andere tijden; alles was nog in MS-Dos!

Afkomst, vorming en gezin

Mijn vader was jurist, West-Vlaming en leidde de juridische dienst van het ministerie van Landbouw. Mijn moeder was Mechelse, kunsthistorica en conservator in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (Jubelpark). Zij woonden in Sint-Lambrechts-Woluwe waar ik in 1957 werd geboren als jongste van vijf.

Ik liep school aan het Sint-Jozefscollege te Woluwe, de Abdijschool te Dendermonde, en studeerde rechten aan de UFSAL (thans KU Leuven, campus Brussel) en de KU Leuven. In 1980-1981 combineerde ik mijn laatste jaar in de rechten met het 1e jaar Fiskale Hogeschool te Brussel waar ik in 1982 afstudeerde.

Sedert 40 jaar ben ik getrouwd met Marleen, ook juriste. Wij hebben twee zonen en een dochter, en twee kleinkinderen.

“Mijn liefde voor muziek bracht me naar de Night of the Proms concerten in Antwerpen; ik lag er aan de basis van de fanwebsite en mocht daardoor vele artiesten ontmoeten bij concerten van Stockholm tot Valencia.”

En daarbuiten

Er is ook een leven naast de advocatuur.

Muziek, klassiek en modern, is altijd een passie geweest. Ik speel wat piano, zowel klassiek als een goede blues, en bezoek graag concerten. Mijn voorkeur gaat naar Bach, de Beatles en Stevie Wonder. Mijn liefde voor muziek bracht me naar de Night of the Proms concerten in Antwerpen; ik lag er aan de basis van de fanwebsite en mocht daardoor vele artiesten ontmoeten bij concerten van Stockholm tot Valencia.

Sedert 2009 ben ik bestuurder van de VZW Oude Abdij Kortenberg die op de voormalige abdijsite een seminariecentrum ontwikkelt en waar plaats is voor bezinning, voor opvang van wie het moeilijk heeft, en voor innovatieve, duurzame en sociaal verantwoorde economische projecten.

Ik deed actief aan lokale politiek en was partijvoorzitter van 2010 tot 2019. Mijn partij boekte bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 en 2018 telkens winst, en bleef zo de grootste partij van de gemeente met de belangrijkste posten in het college van burgemeester en schepenen. Zelf was ik nooit kandidaat.

Ik ben al meerdere jaren lid van de afdeling Kortenberg van de Orde van den Prince, en werd in 2019 voorzitter.

Nieuws

Blijf op de hoogte

Het nieuws van het gerechtelijk jaar 2021-2022 zal zijn: keihard werken als Vicestafhouder en als lid van de Raad van de Orde, en zo het vertrouwen van alle confraters waard zijn. 

Noteer in ieder geval 14 juni 2022 : de algemene vergadering van onze Orde en de uitslag van de verkiezingen.